Hồ Chí Minh: 0918 837 086 - Hà Nội: 0988 065 836

Nhà cung cấp Giải Pháp hội nghị truyền hình chuyên nghiệp

Phòng họp trực tuyến kết hợp với MicroSoft Lync

Phòng họp trực tuyến Microsoft Lync kết hợp Polycom CX5000Phòng họp trực tuyến Microsoft Lync kết hợp Polycom CX5000

 

Phòng họp trực tuyến Microsoft Lync kết hợp Polycom CX8000Phòng họp trực tuyến Microsoft Lync kết hợp Polycom CX8000

TOP